Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Delovno področje Predšolska vzgoja
Vrtec Šentvid je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtec (1999).
Ustanovitev

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid (Uradni list RS št. 9/1997).
Vpis v sodni register 12.5.1997 pod št. 1/01856/00.
Zadnji Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid je bil sprejet na 15. seji MOL dne 31.3.2008 .

Organizacijske enote

Enota Sapramiška, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Enota Vid, Prušnikova ulica 73 a, 1210 Ljubljana Šentvid in Ul. bratov Učakar 6, 1000 Ljubljana
Enota Mravljinček, Martinova pot 16, 1133 Ljubljana Brod
Enota Mišmaš, Kosijeva 1, 1210 Ljubljana Šentvid

Kontaktna uradna oseba Mateja Štih, ravnateljica
Telefon: 01 513 03 50
E-naslov: vrtec.sentvid@guest.arnes.si
Registri predpisov

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih.
Posamezna vprašanja podrobneje urejajo podzakonski predpisi.

Sprejem otrok v vrtec podrobneje ureja občinski predpis: Odlok o sprejemu otrok v vrtec.

Znižanje plačila za programe vrtcev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Povezave na registre predpisov, kjer so dostopne aktualne verzije omenjenih zakonov in aktov:

Register predpisov RS
Ministrstvo za šolstvo in šport
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Evropski register predpisov:
EUR-Lex
Sklep o ustanovitvi Vrtca Šentvid:

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentvid

 Strateški in programski dokumenti Letni delovni načrt vrtca
Finančni načrt
Razvojni načrt
 Upravni, sodni ali zakonodajni postopki  sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših otrok
 Seznam evidenc
 •  evidenca vpisanih in vključenih otrok
 • evidenca plačil staršev
 • evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 Pomembni dokumenti Pravilnik o varnosti otrok
 Pomembni vsebinski sklopi

Program
Vpis
Plačilo
Sklad vrtca

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca