Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Med razvojnimi cilji vrtca je zagotavljati odprt izvedbeni kurikulum, ki bo zadovoljeval potrebe vsakega posameznega otroka.

V  skladu s Kurikulom in sodobnimi koncepti predšolske vzgoje skrbimo za razvojno usmerjene in uravnotežene programe, kjer je pomemben proces, spodbudno učno okolje in zgled odraslega. Pri delu z otroki uporabljali predvsem tiste metode in oblike dela ter sledili načelom, ki kar najbolje spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, raziskovanje in veselje do učenja.
Zato bomo v vrtcu vsakemu otroku nudili ustrezne pogoje, da se bo lahko izrazil na več načinov – emocionalno, skozi umetnost, gibalno, socialno in intelektualno.

Razvojni cilji za uresničevanje zastavljenih ciljev predšolske vzgoje so naslednji:

a) Zagotavljati odprt izvedbeni kurikulum, ki bo zadovoljeval potrebe vsakega otroka
  • Implementacija pristopa Reggio Emilia, koncepta sodobne predšolske vzgoje, v vse oddelke vrtca.
  • Spodbujanje govorne kompetentosti in opismenjevanja otrok.
  • Dvig kakovosti na področju socialnega učenja otrok.
  • Ekovrtec kot način življenja - ozaveščanje za prepoznavanje in odgovorno reševanje okoljskih problemov, eksperimentiranje, zdrav način življenja, dobri medsebojni odnosi.
  • Sistematično načrtovanje in kakovostno izvajanje področja dejavnosti gibanja.
  • Razvoj otrokove identitete s pomočjo umetnosti.
  • Dvig kakovosti pri uresničevanju načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načela multikulturalizma. 
  • Dvig kakovosti obravnave otrok iz različnih robnih skupin.
b) Dvig evalvacijske kulture v vrtcu (oddelek, enota, vrtec)
c) Dvig kakovosti na strukturni ravni
d) Dvig kakovosti sodelovanja med vrtcem in družino
e) Nadaljnja promocija vrtca
f) Sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in institucijami
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA