Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Med razvojnimi cilji vrtca je zagotavljati odprt izvedbeni kurikulum, ki bo zadovoljeval potrebe vsakega posameznega otroka.

V  skladu s Kurikulom in sodobnimi koncepti predšolske vzgoje skrbimo za razvojno usmerjene in uravnotežene programe, kjer je pomemben proces, spodbudno učno okolje in zgled odraslega. Pri delu z otroki uporabljali predvsem tiste metode in oblike dela ter sledili načelom, ki kar najbolje spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, raziskovanje in veselje do učenja.
Zato bomo v vrtcu vsakemu otroku nudili ustrezne pogoje, da se bo lahko izrazil na več načinov – emocionalno, skozi umetnost, gibalno, socialno in intelektualno.

Razvojni cilji za uresničevanje zastavljenih ciljev predšolske vzgoje so naslednji:

a) Zagotavljati odprt izvedbeni kurikulum, ki bo zadovoljeval potrebe vsakega otroka
 • Implementacija pristopa Reggio Emilia, koncepta sodobne predšolske vzgoje, v vse oddelke vrtca.
 • Spodbujanje govorne kompetentosti in opismenjevanja otrok.
 • Dvig kakovosti na področju socialnega učenja otrok.
 • Ekovrtec kot način življenja - ozaveščanje za prepoznavanje in odgovorno reševanje okoljskih problemov, eksperimentiranje, zdrav način življenja, dobri medsebojni odnosi.
 • Sistematično načrtovanje in kakovostno izvajanje področja dejavnosti gibanja.
 • Razvoj otrokove identitete s pomočjo umetnosti.
 • Dvig kakovosti pri uresničevanju načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načela multikulturalizma. 
 • Dvig kakovosti obravnave otrok iz različnih robnih skupin.
b) Dvig evalvacijske kulture v vrtcu (oddelek, enota, vrtec)
c) Dvig kakovosti na strukturni ravni
d) Dvig kakovosti sodelovanja med vrtcem in družino
e) Nadaljnja promocija vrtca
f) Sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in institucijami
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca