Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Splošne informacije o plačlu vrtca na spletni strani Ministrstva za izobraževanj, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vpis_in_placilo/


Informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca - spletna stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/
 

Cene vrtca določa Mestna občina Ljubljana, ustanoviteljica vrtca.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne 9.7.2012, Uradni list RS, št. 57/2012, pričel veljati s 1. 8. 2012).
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20122451

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA