Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si


Počitniška rezervacija


Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Za uveljavljanje poletne rezervacije se vpišite na seznam pri vzgojiteljici oddelka ali pošljite izpolnjen obrazec v računovodstvo vrtca na e-naslov placilo@vrtecsentvid.si z opredelitvijo 1. dneva odsotnosti in 1. dneva ponovne prisotnosti otroka v vrtcu.

Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

Več informacij ...
 

Zdravstvena rezervacija


O vlogi za koriščenje rezervacij izven poletnih mesecev v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, odloči organ Mestne uprave občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo. To velja zgolj za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana.
Obrazec za uveljavljanje zdravstvene rezervacije med šolskim letom je dostopen na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Prosnja-za-koriscenje-zdravstvene-rezervacije.pdf
Izpolnjen obrazec in s priloženim zdravniškim potrdilom pošljite na MOL, Odsek za predšolsko vzgojo.
Za otroke s stalnim prebivališčem v drugih občinah se glede možnosti uveljavljanja zdravstvene rezervacije pozanimajte na ustreznem občinskem uradu.

V skupnem obsegu je možno v vsakem koledarskem letu koristiti največ 2 meseca rezervacije (počitniške in/ali zdravstvene). Rezervacijo se lahko koristi enkrat v letu za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca ali pa dvakrat po en mesec odsotnosti.


 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA