Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca z oddajo vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na krajevno pristojnem centru za socialno delo (CSD). Vlogo je potrebno oddati v mesecu pred vstopom otroka v vrtec oziroma v mesecu pred iztekom odločbe.

Na podlagi vloge CSD z odločbo določi plačilni razred, ki določa odstotek plačila vrtca, ki ga pokrivajo starši. Razliko plačuje občina, kjer imata otrok in vlagatelj stalno bivališče.
Tuji državljani, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa.

Podrobne informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca so objavljene na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

**********
Mestna občina Ljubljana omogoča še dodatna znižanja plačila vrtca.
Informacije o tem so zapisane v zloženki MOL: Pomoč v socialni stiski
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6338/zloenka-pomo-v-socialni-stiski-2014.pdf

Starši otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program na območju MOL, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu:

 • prvega starostnega obdobja v 2., 3., in 4. dohodkovnem razredu za 20 % nižjo ceno programa in
 • 5.,6.,7.,8. in 9. dohodkovnem razredu za 14 % nižjo ceno programa ter v programu
 • drugega starostnega obdobja, oddelkih 3-4 letnih otrok in kombiniranih oddelkih v 2.,3., in 4. dohodkovnem razredu za 10 % nižjo ceno programa in
 • 5.,6.,7.,8., in 9. dohodkovnem razredu za 7 % nižjo ceno programa.


***********
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni (78. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ, Uradni list RS, št. 40 z dne 30.5.2012). Razlika se v tem primeru krije iz državnega proračuna.
V primeru financiranja oziroma sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna, znižanja na podlagi mestnih popustov ne pripadajo (drugi in vsak nadaljnji otrok).

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca