Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

 • Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri specialistu zdravniku-pediatru. Potrdilo o pregledu starši oddajo v vrtcu.
 • Starši morajo ob sprejemu otroka v zavod vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije, zlasti s tistim, ki lahko ogroža njegovo varnost ali varnost drugih otrok.
 • Starši so dolžni posredovati zavodu številko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma izvedo.
 • Delavci zavoda, morajo otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo le staršem, drugim polnoletnim osebam pa le, če predložijo pismeno pooblastilo staršev, oziroma v skladu z zakonom.
 • Starši so dolžni voditi v zavod zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok.
 • Če se ob prihodu otroka ugotovijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, hujši kašelj), je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti.Bolan otrok spada v domačo nego.
 • Starši so se dolžni zanimati za otrokovo vzgojo in razvoj, sodelovati z vzgojiteljicami v korist otroka.Starši so dolžni, da opravijo vsaj en poglobljeni razgovor v šolskem letu.
 • Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli, vendar s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem oddaje pisne odpovedi v tajništvu vrtca.
 • Starši so dolžni obvestiti vzgojiteljico o terminu in razlogih odsotnosti otroka (1. dan odsotnosti).
 • Redno izpolnjevati finančne obveznosti do vrtca.
 • Starši so dolžni upoštevati dogovorjeni red v prostorih vrtca.
 • Starši so dolžni upoštevati navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
 • Starši so dolžni upoštevati poslovalni čas vrtca, v primeru zamude plačajo zamudnino.
 • Starši so dolžni otroke obuti in obleči vremenu in napovedanim dejavnostim primerno.
 • Sproti obveščati vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu.
 • Prevzeti odgovornosti, ki jih vsebuje publikacija vrtca.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA