Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami:
Helena Pugelj, inkluzivna pedagoginja

  • Telefon: 01/511 45 52
  • E-pošta: helena.pugelj@guest.arnes.si
  • Sedež: Enota Mravljinček, Martinova pot 14, Ljubljana Brod (vhod z glavnega parkirišča v novi opečnat prizidek - 5. trakt)


Otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni program vrtca, se zagotavlja dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajv, ovir oziroma motenj. Pomoč se zagotavlja v skladu z odločbo ZRSŠ v obsegu 1 do 2 ur tedensko, znotraj ali zunaj oddelka. Inkluzivna pedagoginja z ustreznim pristopom spodbuja otrokov razvoj. Otroka za sodelovanje motivira in mu omogoča, da skozi igro usvaja nove spretnosti in razvija svoje sposobnosti. Pri tem  intenzivno sodeluje z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice ter jima nudi strokovno podporo pri zagotavljanju pogojev za dobro vključenost otroka s posebnimi porebami v oddelku ter njegov optimalni razvoj.

Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč je zaposlena v našem vrtcu in deluje v okviru ljubljanske mobilne specialno pedagoške službe. Po potrebi dodatno strokovno pomoč zagotavljajo tudi druge zunanje sodelavke iz ljubljanske mobilne specialno pedagoške službe oziroma zunanji izvajalci iz drugih ustreznih ustanov (npr. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana).
Dodatno strokovno pomoč v vrtcu je za posameznega otroka možno zagotoviti zgolj, če starši sprožite postopek usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo (v tem primeru se obseg pomoči do 2 ur opredeli v odločbi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo; poleg tega je na podlagi odločbe izjemoma možno zagotoviti tudi spremljevalca v polovičnem ali polnem obsegu).

Če otrok potrebuje dodatne spodbude v razvoju oziroma določene prilagoditve v vrtcu zaradi posebnih potreb, se starši obrnite na svetovalno delavko oziroma inkluzivno pedagoginjo ali pa zaprosite vzgojiteljico, da se dogovori za skupni sestanek.
Z ustreznim in pravočasnim pristopom se lahko določene težave oziroma razvojne primanjkljaje odpravi ali omili ali pa se (v primeru, da težave niso premagljive) otroka nauči, kako čim bolje živeti z njimi (da ne bodo ovirale drugih področij njegovega razvoja).

V čem je prednost zgodnje obravnave:

  • Pomembno je, da se težave odpravijo čim prej, ko otroku še ne povzročajo večjih stisk in občutka neuspeha ter izključenosti iz skupine vrstnikov.
  • S starostjo se določeni napačni vzorci (npr. gibalni, govorni) utrdijo in njihovo odpravljanje je dolgotrajnejše in težavnejše.
  • Otrokove razvojne težave na določenem področju (če niso ustrezno obravnavane) lahko ovirajo razvoj na drugih področjih in lahko vplivajo na pojav dodatnih težav.

Lahko gre le za prehodne težave in je potreben krajši čas obravnave (z individualnim pristopom in posebnimi metodami specialna pedagoginja otroka ustrezno motivira in mu pomaga preseči težave, ki bi ga sicer lahko ovirale pri nadaljnjem šolanju in sicer v življenju).

Marsikatere razvojne težave v predšolskem obdobju sicer z razvojem izzvenijo, kar pa ne velja vedno, in zato je pomembno, da otroku priskrbimo ustrezno pomoč in zagotovimo prilagoditve, ki jih potrebuje za polno aktivno vključenost v vrtcu.

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA